Родна равноправност

Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, као и обавезама на уставним и законом заснованим одредбама.

Градска општина Чукарица је ради усклађивања са Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), образовала следећа тела која имају за циљ унапређење живота грађана, помоћ угроженим групама становништва, превазилажењем предрасуда, унапређењем политике једнаких могућности, афирмацијом принципа родне равноправности и хуманијим односима међу половима:

1. Савет за родну равноправностСкупштина градске општине Чукарица је донела решење о образовању Савета за родну равноправност дана 01. 10. 2020. године као сталном радном телу скупштине општине Чукарица коју чине одборници и грађани, а основна улога је да све акте који се упућују скупштини разматра из родне перспективе и бави се другим питањима од значаја за положај и улогу жена у друштву.

2. Локални савет за родну равноправност – Председник градске општине Чукарица је донео решење о образовању Локалног савета за родну равноправност I-01 број 037-82/21 дана 19. 11. 2021. године, а чине га именована или постављена лица, представници установа, органа и организација у областима значајним за родну равноправност; спречавање и сузбијање родно заснованог насиља; прати стање у области родне равноправности, иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности.

Пословник о раду Локалног савета за родну равноправност

3. Лице задужено за родну равноправност – Начелник Управе је донео решење I-07 број 112-45/21 којим је одредио лице задужено за родну равноправност у Градској општини Чукарица. Закон је прописао да органи јавне власти који имају више од педесет запослених и радно ангажованих лица из редова својих запослених именују лице задужено за родну равноправност у складу са својим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

 

Тела за родну равноправност сарађују међусобно са другим институцијама, организацијама у јединици локалне самоуправе, као и Републичким телима.

Актима скупштине општине Чукарица ближе се одређује избор, надлежности и начин рада тела за родну равноправност.

 

Контакт: Шумадијски трг 2, 011/3052-176, 3052-111,

е-mail: njelic@cukarica.rs, predsednik@cukarica.rs

Контакт особа: Јелић Нада, дипломирана правница

 

Родно одговорно буџетирање

Градска општина Чукарица врши родну анализу буџета планирајући приходе и расходе са циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Постепено увођење родно одговорног буџетирања је започето 2017. године и уводи се континуирано по областима.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2022

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2023

 

Контакт особа: Оливера Лешо, дипломирана економисткиња

е-mail: oleso@cukarica.rs

tel: 011/ 3052 196