Комунална инспекција

Начелник одељења:

Верица Драгић

тел: 011/3052-266

email: vdragic@cukarica.rs

 

Одељење за комуналну инспекцију и извршења

Поступак пред овим Одељењем се покреће на основу иницијалног акта који може бити: пријава, представка, притужба и др.

Иницијални акт се подноси као писани акт у слободној форми или преко интернет формулара (http://www.cukarica.rs/tekst/333447/gradjanin-inspektor.php )

Место предаје документације:услужни центар у приземљу зграде, на шалтерима 1,2.

Пријаве се могу упутити и телефонским путем на следеће телефоне:

011 30 52 266 и 011 30 52 260

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У ПРВОМ СТЕПЕНУ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СЛЕДЕЋИХ ЗАКОНА И ОДЛУКА :

ЗАКОНИ:

Закон о инспекцијском надзору ;

Закон о становању и одржавању стамбених зграда;

Закон о комуналним делатностима;

Закон о општем управном поступку;

Закон о прекршајима;

Закон о оглашавању;

 

ОДЛУКЕ:

Одлука о комуналној инспекцији

Одлука о комуналном реду

Одлука о пијацама

Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда

Одлука о одржавању чистоће

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Одлука о димничарским услугама

Одлука о јавним паркиралиштима

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња на територији Градске општине Чукарица

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Одлука о о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга

Одлуку о чишћењу графита

Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Контролна листа бр.1-Спољни делови зграде

Контролна листа бр.2-Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр.3-Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа бр.4-Контрола вршења продаје и обављања делатности

Контролна листа бр.5-Контрола забране кретања/заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари

Контролна листа бр.6-Контрола подземног пешачког пролаза

Контролна листа бр.7-Контрола терена за спорт и рекреацију

Контролна листа бр.8-Контрола уклањања снега и леда са површине јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са истурених делова зграда

Контролна листа бр.9-Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

 

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА

Контролна листа бр.1 – Пијаце управљање

Контролна листа бр.2- Обавезе корисника пијачног простора/објекта

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Контролна листа бр.1- Балон-хала спортске намене

 

ОДЛУКА О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА -ЗА ПОДРУЧЈА ГДЕ НИЈЕ ИЗГРАЂЕНА ГРАДСКА, ОДНОСНО ЛОКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Контролна листа бр.1.– Септичке јаме (корисник)

Контролна листа бр.2.– Септичке јаме (предузеће)

 

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Контролна листа бр.1-Обезбеђивање континуитета (за предузеће /предузетника)

Контролна листа бр.2 .- Кућно смеће (за предузеће / предузетника)

Контролна листа бр.3.- Чишћење и прање јавних површина за предузеће /предузетника

Контролна листа бр.4 – Кућно смеће (обавезе корисника)

Контролна листа бр.5 - Чишћење јавних површина (обавезе корисника)

Контролна листа бр.6 - Заштита чистоће на јавним површинама

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Башта угоститељског објекта

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Тезге и други покретни привремени објекти

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Привремени објекти

 

ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Контролна листа бр.1-Димничарске услуге обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр.2-Димничарске услуге-обавезе корисника услуге

 

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Контролна листа бр.1-Јавна паркиралишта-одржавање паркиралишта

Контролна листа бр.2-Јавна паркиралишта – коришћење паркиралишта

 

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Контролна листа бр.1-Кућни ред у стамбеним зградама

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СТАНИЦА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Станице за изнајмљивање бицикала

 

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Држање домаћих животиња

Контролна листа бр.2-Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр.3-Извођење кућних љубимаца

Контролна листа бр.4-За предузећа