Комунална инспекција

Одељење за комуналну инспекцију

Поступак пред овим Одељењем се покреће на основу иницијалног акта који може бити: пријава, представка, притужба и др.

Иницијални акт се подноси као писани акт у слободној форми или преко интернет формулара (http://www.cukarica.rs/tekst/333447/gradjanin-inspektor.php )

Место предаје документације:услужни центар у приземљу зграде, на шалтерима 1,2.

Пријаве се могу упутити и телефонским путем на следеће телефоне:

011 30 52 266 и 011 30 52 260

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ

У ПРВОМ СТЕПЕНУ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СЛЕДЕЋИХ ЗАКОНА И ОДЛУКА :

ЗАКОНИ:

Закон о инспекцијском надзору ;

Закон о становању и одржавању стамбених зграда;

Закон о комуналним делатностима;

Закон о општем управном поступку;

Закон о прекршајима;

Закон о оглашавању;

 

ОДЛУКЕ:

Одлука о комуналној инспекцији

Одлука о комуналном реду

Одлука о пијацама

Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда

Одлука о одржавању чистоће

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Одлука о димничарским услугама

Одлука о јавним паркиралиштима

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња на територији Градске општине Чукарица

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Одлука о о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга

Одлуку о чишћењу графита

Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Контролна листа бр.1-Спољни делови зграде

Контролна листа бр.2-Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр.3-Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа бр.4-Контрола вршења продаје и обављања делатности

Контролна листа бр.5-Контрола забране кретања/заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари

Контролна листа бр.6-Контрола подземног пешачког пролаза

Контролна листа бр.7-Контрола терена за спорт и рекреацију

Контролна листа бр.8-Контрола уклањања снега и леда са површине јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са истурених делова зграда

Контролна листа бр.9-Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

 

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА

Контролна листа бр.1 – Пијаце управљање

Контролна листа бр.2- Обавезе корисника пијачног простора/објекта

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Контролна листа бр.1- Балон-хала спортске намене

 

ОДЛУКА О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА -ЗА ПОДРУЧЈА ГДЕ НИЈЕ ИЗГРАЂЕНА ГРАДСКА, ОДНОСНО ЛОКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Контролна листа бр.1.– Септичке јаме (корисник)

Контролна листа бр.2.– Септичке јаме (предузеће)

 

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Контролна листа бр.1-Обезбеђивање континуитета (за предузеће /предузетника)

Контролна листа бр.2 .- Кућно смеће (за предузеће / предузетника)

Контролна листа бр.3.- Чишћење и прање јавних површина за предузеће /предузетника

Контролна листа бр.4 – Кућно смеће (обавезе корисника)

Контролна листа бр.5 - Чишћење јавних површина (обавезе корисника)

Контролна листа бр.6 - Заштита чистоће на јавним површинама

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Башта угоститељског објекта

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Тезге и други покретни привремени објекти

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Привремени објекти

 

ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Контролна листа бр.1-Димничарске услуге обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр.2-Димничарске услуге-обавезе корисника услуге

 

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Контролна листа бр.1-Јавна паркиралишта-одржавање паркиралишта

Контролна листа бр.2-Јавна паркиралишта – коришћење паркиралишта

 

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Контролна листа бр.1-Кућни ред у стамбеним зградама

 

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СТАНИЦА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Станице за изнајмљивање бицикала

 

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр.1-Држање домаћих животиња

Контролна листа бр.2-Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр.3-Извођење кућних љубимаца

Контролна листа бр.4-За предузећа