Надлежности Управе:

Надлежности Управе:
- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

 

У Управи за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице (одељења, службе, одсеци...). Руководиоце организационих јединица у оквиру Управе распоређује начелник.

 

Организационе јединице Управе ГО Чукарица су:
Одељење за опште и нормативне послове и управљање људским ресурсима
Одељење за заједничке послове општинских органа
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одељење за грађевинску инспекцију и извршења
Одељење за комуналну инспекцију
Одељење за буџет и финансије
Одељење за друштвене делатности и привреду