Скупштина Градске општине Чукарица има 45 одборника, који се бирају на период од четири године. Скупштина се састаје се потреби, а најмање једном у три месеца.

Скупштина ГО Чукарица у складу са законом:
- Доноси одлуку о потврђивању мандата одборника; 
- Доноси Статут Градске општине Чукарица; 
- Доноси Пословник Скупштине општине; 
- Доноси Одлуку о Општинској управи; 
- Доноси буџет и завршни рачун буџета Општине; 
- Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 
- Доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
- Доноси прописе и друге опште акте; 
- Даје аутентично тумачење аката које је донела; 
- Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине; 
- Доноси одлуку о самодоприносу; 
- Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом; 
- Доноси одлуке о образовању промени подручја и укидању месне заједнице и одлуке о оснивању месне заједнице и акт о организацији месне заједнице;
- Доноси одлуку о оснивању туристичке организације; 
- Именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте; 
- Именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач; 
- Бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине; 
- Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
- Бира и разрешава председника Општине, и на предлог председника Општине бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 
- Поставља и разрешава јавног правобраниоца и његове заменике;
- Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 
- Даје мишљење о предлогу Статута Града Београда; 
- Даје сагласност на употребу назива, грба и другог обележја Општине; 
- Бира и разрешава чланове радних тела и комисија Скупштине општине;
- Доноси одлуке о удруживању и сарадњи са општинама и јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству; 
- Доноси одлуку о додели највишег признања општине Чукарица „Матија Бан"; 
- Даје предлоге за називе улица и тргова на територији Градске општине Чукарица; 
- Разматра извештаје о пословању јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач; 
- Разматра информације о раду јавних предузећа, установа и служби, чији је рад од непосредног интереса за функционисање Градске општине Чукарица; 
- Бира и разрешава председника, секретара и чланове Општинске изборне комисије; 
- Доноси одлуку о изменама и допунама Статута Градске општине Чукарица;
- Доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју; 
- Предлаже надлежном министарству чланове Комисије за признавање права и враћање земљишта ранијем власнику које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из области откупа пољопривредних производа за Општину Чукарица; 
- Доноси одлуку о оснивању Канцеларије за младе и врши надзор над њеним радом, у складу са Стратегијом и Акционим планом Града; 
- Доноси план и програм коришћења и заштите пољопривредног земљишта на свом подручју; 
- Доноси предлог мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на свом подручју; 
- Доноси програм уређења јавних површина и дечјих игралишта на свом подручју; 
- Предлаже мере за постављање и уређење објеката јавне расвете на свом подручју; 
- Доноси Предлог програма за уређење градског грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката и изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре; 
- Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града Београда.