Председник

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине:
- Представља и заступа Општину; 
- Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 
- Наредбодавац је извршења буџета; 
- Усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
- Оснива комисије и друга тела потребна за функционисање Општинске управе и друге комисије и тела потребна за ефикаснији рад Градске општине Чукарица у складу са законом и Статутом; 
- Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 
- Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
- Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног стања, председник општине доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.

Председник општине може образовати привремена радна тела која пружају помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.


Председник ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЂАН КОЛАРИЋ 

Факултет за европске правно-политичке студије Универзитета Сингидунум - мастер права.

Председник ГО Чукарица – март 2014-септембар 2020. године.

Саветник генералног директора за правна питања у ЈП ''Железнице Србије'' – 2014. год.

Директор Привредног друштва ''Желтурист'' – 2013. године

Помоћник директора ЈКП Гроцка – 2012. године

Директор предузећа за консалтинг и менаџмент ''Колмар висион'' д.о.о. - од 2006. до 2012. год.

У периоду 1992-2006. год. обављао следеће функције:

-одборник Скупштине града Београда у трајању од 8 година

-шеф одборничке групе у Скупштини града Београда

-члан управног одбора Туристичке организације Београда

-члан управног одбора ЈКП "Београдске пијаце"

-председник Удружења власника привремених објеката Београда

-председник надзорног одбора Туристичког друштва Земун

Труристички водич – од 1986. год.

Ожењен, отац двоје деце. Члан Српске напредне странке.

тел. 3052-111, факс 3052-470, e-mail: predsednik@cukarica.rs

Заменик председника ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАНИСЛАВ ЋЕЛИЋ

Бранислав Ћелић рођен је 14.05.1961. године у Београду. Завршио ОШ ''Јосиф Панчић'' и Средњу економску школу у Београду. Дипломирао на Факултету за пословне студије и стекао звање дипломирани менаџер. Од 1983. год. запослен у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер. Од 2012. године одборник Скупштине градске општине Чукарица. Од 2014. до 2016. године члан Већа градске општине Чукарица. Заменик председника градске општине Чукарица од 2016. године. Говори енглески језик.

тел. 3052-120, факс 3052-470, e-mail: bcelic@cukarica.rs