Mapa mesnih zajednica

Месна заједница, у складу са Статутом ГО Чукарица и Одлуком о оснивању МЗ, разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:
- бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама,
- заштиту и унапређење животне средине,
- уређење и одржавање насеља и зелених површина,
- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,
- снабдевање и заштиту потрошача,
- распоред пословног простора и утврђивање радног времена, 
- развој пољопривреде,
- одржавање културних и спортских манифестација, као и активности везане за одмор и рекреацију старих лица,
- одржавање стамбених зграда,
- комуналну зоохигијену,
- организовање противпожарне заштите,
- и друга питања од значаја за грађане са свог подручја.

У вршењу својих послова месна заједница уважава интерес грађана Градске општине Чукарица, односно Града Београда у целини и:
- упућује иницијативе надлежним органима Градске општине и Града за уређивање одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности градске општине, односно Града,
- остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, установама и јавним предузећима које је основао Град, односно Градска општина, органима Градске општине, невладиним и другим организацијама,
- организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника,
- обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима,
- учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива,
- врши и друге послове, у складу са Статутом Градске општине и актима месне заједнице.

Савет месне заједнице се образује као представничко тело грађана. Послови и задаци савета, број чланова, поступак избора, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета месне заједнице ближе се уређују Одлуком о оснивању МЗ.

ГО Чукарица има 11 месних заједница.