-Служба за послове Скупштине и Већа Градске општине

Шеф службе:

Споменка Михаиловић

тел: 011/3052-283

e-mail: smihailovic@cukarica.rs

 

Служба за послове Скупштине и Већа градске општине и нормативне послове обавља следеће послове: припрема и израда нацрта нормативних аката из делокруга рада Скупштине и Већа градске општине, председника градске општине и начелника Управе, као и оних аката који се односе на прописе из области локалне самоуправе, а нису у делокругу других иунутрашњих организационих јединица Управе; обавља стручне, организационе и административно техничке послове за потребе Скупштине, председника и заменика председника Скупштине, њених радних тела, одборничких група и Већа градске општине, посебно у вези са: припремом седница и обрадом аката усвојених на седницама тих органа, израдом изворника аката и њихових отправака, чувањем изворника аката и њиховој евиденцији, објављивањем аката у службеним гласилима и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама, чувањем и архивирањима изворних докумената и архивске грађе о раду тих органа; припрема спровођење радњи у поступку избора, именовања, постављања и разрешења на Скупштини; води евиденцију о седницама Скупштине и Већа градске општине и обавља послове вођења тонског записа, преписа тонског записа и записника са седница Скупштине градске општине, њених радних тела и Већа градске општине и у складу са прописима омогућава увид у исте; води евиденцију о присуству одборника Скупштине градске општине седницама Скупштине и њених радних тела; пружа одборницима потребне информације и обезбеђује коришћење документације, којом располаже градска општина, за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела; oбавља послове благовременог и потпуног информисања јавности о раду Скупштине градске општине, њених радних тела и других органа градске општине; послове сарадње са медијима и припрема информације и саопштења која председник општине и председник Скупштине дају за јавност; стара се о ажурирању web sajta градске општине из свог делокруга рада и по добијеним подацима из других организационих јединица; организује и реализује програме обележавања општинских и верских празника, послове припреме догађаја и манифестација у организацији и реализацији општине; координира рад општинских органа у вези реализације закључака на основу обављеног пријема грађана и израђује извештаје и анализе о пријему грађана; издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију; припрема радне материјале аката, из делокруга рада службе за Скупштину, њена радна тела, председника и Веће градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника Управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација, за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад Управе; обавља друге послове из свог делокруга рада, утврђене законом и другим прописима.