-Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове

Начелник одељења:

Владимир Гарић, дипл. правник

тел. 011/3052-136

email: vgaric@cukarica.rs

Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове обавља следеће послове: послове уређења и унапређења организације рада и модернизацијe Управе; припреме и израде нацрта нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга рада Управе; прати законитост и ефикасност рада Управе у остваривању права и обавеза грађана и извештавања надлежних органа; прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и обавештавање надлежних организационих јединица Управе о томе; организује и извршава послове у области управљања људским ресурсима, који нарочито обухватају: стручне послове у вези остваривања права и дужности запослених у Управи, израда нацрта решења и других аката у вези са радно-правним статусом запослених рада ван радног односа, анализу потреба за обуком и додатним образовањем, израду предлог Кадровског плана и Програма стручног усавршавања и стручно усавршавање службеника, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања запослених, вођење и ажурирање кадровске евиденције запослених, пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање, обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости, израду информација и аналитичких материјала који се односе на кадрове и др.; врши пријем поднесака – предмета, електронску обрада докумената и евидентирање и распоређивање предмета по унутрашњим организационим јединицама; врши развођење, архивирање и чување аката и предмета; врши излучивање безвредног регистратурског материјала уз сагласност Историјског архива Града Београда; врши евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште; издаје потврде о животу за све кориснике пензија који имају пребивалиште на територији градске општине; обавља послове вођења јединственог бирачког списка, посебног бирачког списка за националне мањине и стручно-административне послове за спровођење избора и референдума; доноси првостепена решења о упису, брисању, промени личних података и исправкама података у ЈБС; предлаже промене и допуне бирачких места у односу на решење Изборне комисије о одређивању бирачких места, мапирањем адресног регистра у бирачким местима; прати промене прописа и нових програмских решења у вези вођења бирачког списка; обавља послове по расписивању избора и то: обавештавање грађана о могућности увида у бирачки списак и роковима о закључењу истог, ажурирање бирачких места са подручјем које обухватају, уписивање и доношење решења за бираче који гласају према месту боравка (гласање у иностранству), унос лица која ће у тренутку избора постати пунолетна, издавање потврда о изборном праву и сл; утврђује испуњеност услова за плаћање трошкова сахране за лица без породичног старања, која су имала пребивалиште на територији градске општине; обезбеђује процесе потребне за развој, примену, преиспитивање и унапређење система квалитета (ISO); издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију; издаје уверења и друге исправе о чињеницама о којима не води службену евиденцију, по предходном утврђивању чињеница у доказном поступку за лица која имају пребивалиште на територији градске општине; издаје потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију; стара се о ажурирању web sajta градске општине, из делокруга рада одељења; припрема радне материјале аката, из делокруга рада одељења, за Скупштину, њена радна тела, председника и Већа градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника Управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација, за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад Управе; обавља друге послове из свог делокруга рада, утврђене законом и другим прописима.