-Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Стамбени послови

Потребна документација:
- доказ о власништву или правни интерес за покретање поступка исељења бесправно усељених лица

Напомена везана за документацију:
Све остало од документације што буде потребно, биће приложено у току поступка.

Општинска административна такса: 3282,00 дин
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-457  и 3052-225

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова