-Регистрација стамбене заједнице

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Стамбени послови

 

Потребна документација:

- Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна  документација.

 

- Попуњен образац пријаве

- Очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева

- Додатак пријави-само у случају да се региструје стамбена заједница за више улаза, потребно је за сваки улаз попунити посебан Додатак пријави

- Пример записника

 

Напомена везана за документацију:

Сва докуменатација која се доставља мора бити у оригиналу или овереној фотокопији

 

Општинска административна такса:

Текући рачун: 840-742251843-73, Градска општина Чукарица

Број модела:97

Позив на број 65-011

 

Место предаје документације: шалтер 1

Телефон за информације: 3052-457 и 3052-225

Напомена:

Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.00