-Одељење за заједничке послове

Начелник одељења:
Филип Жугић

тел: 3052-277

e-mail: fzugic@cukarica.rs

 

Одељење за заједничке послове врши послове који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење зграде, превоз моторним возилима и друге сервисне послове; оперативне послове умножавања материјала; оператерске послове у оквиру организационе јединице; стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе месних заједница; организовање рада мировних већа; унапређење организације рада и модернизацију Управе градске општине увођењем информатичке опреме; персоналне, стручне, информатичке и статистичко-евиденционе послове из области рада и радних односа запослених у управи; покреће иницијативе преко начелника Управе градске општине код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за рад Управе градске општине у вршењу њених послова; послове који нису у делокругу друге организационе јединице; припрема нацрте одлука и других аката из своје надлежности и обавља друге послове предвиђене законом, статутом града, Статутом градске општине Чукарица и другим прописима.