Послови озакоњења објеката


Законски оквир

Прописи које у свом раду примењује Одељење за послове озакоњења објеката:

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 96/15 и 83/117);

Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. гласник РС, бр.30/10) и (“Сл. гласник РС”, бр.18/26 и 95/18);

Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Сл. гласнк РС”, бр.104/16);

Закон о основама својинскоправних односа (“Сл. лист СФРЈ”, бр.6/80 и 36/90, “Сл. Лист СРЈ”, бр.29/96 и “Сл. гласник РС”, бр.115/05- др. Закон”);

Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09- испр.,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. Закон);

Правилник о класификацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр.22/15)

Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији града Београда, Скупштине града Београда од 28.12.2015. године.Потребна документација

У оквиру покренутог поступка, у складу са одредбама Закона о озакоњењу доставља се:

- извештај о затеченом стању објекта који израђује привредно друштво, односно

правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар.

-елаборат геодетских радова који израђује овлашћена геодетска организација;

-доказ о решеним имовинскоправним односима на земљишту на коме је изграђен објекат који је предмет озакоњења;

-када је предмет озакоњења надзиђивање, претварање заједничких просторија у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану доставља се извод из листа непокретности за зграду и све посебне делове зграде и доказ прописан одредбама закона којима се уређује одржавање стамбених зграда о регулисању међусобних односа између власника незаконито изграђеног објекта и скупштине стамбене заједнице осим за просторије које су сходно акту министарства надлежног за послове одбране додељене као „нужни смештај“ и 

-други докази предвиђени одговарајућим прописима.


Такса за озакоњење објеката

За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење пре издавања решења о озакоњењу која се уплаћује у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђен објекат и у износу од 30% у корист буџета Републике Србије и износи :

-5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана корисне површине до 100m², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из чл.145 Закона о планирању и изградњи;

-15.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100m² дo 200m²;

-20.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200m² дo 300m²;

-50.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине преко 300m² и

-250.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова корисне површине до 500m² и комерцијлне објекте до 500m².

 

МЕСТО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Шалтер 1 ГО Чукарица сваког радног дана од 7.30 до 15.30

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

ozakonjenje@cukarica.rs

 

 

Привремени прикључци за незаконито изграђене објекте

Прикључење на инфраструктурне мреже могуће је искључиво за власнике породичних стамбених објеката (породични објекат је зграда са највише два стана) и власнике посебних делова објекта – станове (у стамбеним и стамбено-пословним објектима) који су изградњом, куповином или на други законит начин решавали своје стамбено питање. Могуће је поднети захтев за прикључење на више инфраструктурних мрежа, али је прикључење могуће за само један објекат, односно један стан и то под условом да је то једина непокретност за становање власника и чланова његовог домаћинства.

Рок за подношење пријава почиње од 15.септембра и траје до 15. октобра, a пријаве се могу поднети на три локације: ГО Чукарица, ул. Шумадијски трг бр.2 , Услужни центар Железник ул.Даринке Радовић 35 и Месна заједница Сремчица ул.Београдска 102.  

ВЛАСНИК НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ПРЕДАЈЕ:

-Уредно попуњен захтев (захтев преузети на писарници или скинути са сајта општине)

-Очитане или копиране личне карте власника и свих чланова домаћинства

-Геодетски снимак у оригиналу (осим уколико је већ достављен у поступку озакоњења)

-Изјаву власника, оверену код јавног бележника, да он и чланови његовог домаћинства немају други објекат за становање у власништву

-Доказ о власништву (уговор о куповини или изградњи стана, односно породичнестамбене зграде; уговор о куповини објекта у изградњи; уговор о суинвестирању изградње објекта; уговор о заједничкој изградњи; уговор о поклону; уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању; правноснажно решење о наслеђивању; уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи; правноснажну судску пресуду; другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности).

-Уколико власник објекта нема пребивалиште у предметном стану/објекту, доставља изјаву оверену код јавног бележника, да ће се, одмах по привременом прикључењу, са члановима свог породичног домаћинства уселити у предметни стан/објекат

 

Додатно, ако је за предметни објекат покренут поступак озакоњења потребно је у захтеву написати број предмета, уколико за предметни објекат није поднет захтев за озакоњење власник објекта, уз претходно наведену документацију, прилаже и

 

-Изјаву, оверену код јавног бележника, да је објекат изграђен и да се користи за становање или да постоји могућност за усељење по прикључењу на инфраструктурну мрежу

Обрасци за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу

Захтев за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу за физичка лица можете погледати овде.

Изјаву за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу можете погледати овде.

Захтев за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу за стамбене заједнице можете погледати овде.