-Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Начелник одељења:

Драгана Јеремић, дипл. правник

тел. 011/3052-228

email: gradjevinskokomunalno@cukarica.rs

 

У делокруг одељења спадају:

-издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката до 1.500 m² БРГП

-издавање решења којим се одобрава извођење радова на објектима до 1.500 m² БРГП

-издавање употребне дозволе за објекте за чију изградњу је ово одељење издало грађевинску дозволу, односно по захтеву инвеститора, за изведене радове, за које је решење о одобрењу за извођење радова издало ово одељење

-издавање потврде пријаве радова

-издавање потврде о завршетку израде темеља

-издавање потврде о завршетку објекта у конструктивном смислу

-издавање и осталих аката у поступку обједињене процедуре, као и других акта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката

-издавање уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију

-издавање уверења о спецификацији физичких делова објекта и других уверења о чињеницама о којима не води службену евиденцију, а у погледу којих чињеница је прописом обавезан да изда уверење

-стављање на увид и омогућавање израде копије списа предмета и пројектно-техничке документације

-спровођење поступка доношења програма за постављање мањих монтaжних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама

-одлучивање о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописом града

-доношење решења о постављању средстава за оглашавање величине до 2 m²;

-доношење решења о постављању мањих монтажних објеката и уређаја за извођење културних, артистичких, спортских и осталих манифестација на површинама јавне намене и у јавном коришћењу

-одређивање, односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом

-одређивање времена, начина и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издавање одобрења за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина

-старање о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним путевима у насељу и може вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом који доноси надлежни орган градске општине

-праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине, прикупљање и систематизација података о квалитету и квантитету промена у животној средини на подручју градске општине

-предлагање мера за уређење јавних зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења

-доношење решења о дозволи ексхумације ради преношења посмртних остатака у земљи и иностранству

-давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град

-покретање иницијатива за доношење нових урбанистичких планова, као и измену постојеће планске документације за своје подручје

-праћење и обавештавање органа градске општине о свим фазама израде и доношења урбанистичких планова, организовање јавне презентације планске документације у процесу усвајања

-информисање грађана и потенцијалних инвеститора о току израде и усвајања урбанистичке планске документације

-координирање послова у вези реализације инвестиционих пројеката који се односе на објекте школа, вртића, спортских објеката и објеката установа чији је оснивач градска општина

-припремање радних материјала аката, из делокруга рада одељења, за потребе Скупштине градске општине и њених радних тела, председника и Веће градске општине

-и други послови утврђени законом и другим прописима.