Прикључење на инфраструктурне мреже могуће је искључиво за власнике породичних стамбених објеката (породични објекат је зграда са највише два стана) и власнике посебних делова објекта – станове (у стамбеним и стамбено-пословним објектима) који су изградњом, куповином или на други законит начин решавали своје стамбено питање. Могуће је поднети захтев за прикључење на више инфраструктурних мрежа, али је прикључење могуће за само један објекат, односно један стан и то под условом да је то једина непокретност за становање власника и чланова његовог домаћинства.

 

Рок за подношење пријава почиње од 15.септембра и траје до 15. октобра, а пријаве се могу поднети на три локације: ГО Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2 , Услужни центар Железник ул. Даринке Радовић 35 и Месна заједница Сремчица ул. Београдска 157.  

 

ВЛАСНИК НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ПРЕДАЈЕ:

-Уредно попуњен захтев (захтев преузети на писарници или скинути са сајта општине)

-Очитане или копиране личне карте власника и свих чланова домаћинства

-Геодетски снимак у оригиналу (осим уколико је већ достављен у поступку озакоњења)

-Изјаву власника, оверену код јавног бележника, да он и чланови његовог домаћинства немају други објекат за становање у власништву

-Доказ о власништву (уговор о куповини или изградњи стана, односно породичнестамбене зграде; уговор о куповини објекта у изградњи; уговор о суинвестирању изградње објекта; уговор о заједничкој изградњи; уговор о поклону; уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању; правноснажно решење о наслеђивању; уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи; правноснажну судску пресуду; другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности).

-Уколико власник објекта нема пребивалиште у предметном стану/објекту, доставља изјаву оверену код јавног бележника, да ће се, одмах по привременом прикључењу, са члановима свог породичног домаћинства уселити у предметни стан/објекат

 

Додатно, ако је за предметни објекат покренут поступак озакоњења потребно је у захтеву написати број предмета, уколико за предметни објекат није поднет захтев за озакоњење власник објекта, уз претходно наведену документацију, прилаже и

 

-Изјаву, оверену код јавног бележника, да је објекат изграђен и да се користи за становање или да постоји могућност за усељење по прикључењу на инфраструктурну мрежу

Упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру можете погледати овде.

 

Обрасце за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу можете погледати овде.

-Захтев за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу за физичка лица

-Изјава за привремено прикључењр на инфраструктурну мрежу

-Захтев за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу за стамбене заједнице